www.wrbk.com
 
Deutsche Website >>>
 
World Tatsu-Ryu-Bushido Kai
vertreten durch Tatsu-Ryu-Bushido - Christian Wiederanders e.K.
EN "The World Tatsu-Ryu Bushido Kai is a Worldorganisation for traditional old japanese Martial Arts"

DE "Die World Tatsu-Ryu-Bushido Kai ist ein Weltverband für traditionell orientierte japanische Kampfkunste"

Copyright 1987-2010 - Tatsu-Ryu-Bushido